ವಸ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ


ಮುನ್ನುಡಿ

ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿಕಸನ ವಿಭಾಗವು 2003 ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್-ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ವಿಭಾಗವು, ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ (ಶಿಕ್ಷಣ) ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಭಾಗವು ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ಹಿನ್ನಲೆಯುಳ್ಳವರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇತರೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೀದಿನಾಟಕ, ಕರಪತ್ರಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿ, ವೀಡಿಯೋ, ಬಾನುಲಿ (ರೇಡಿಯೋ) ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳು - ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬದ್ದವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲದೆ, ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ/ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನಕಲು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ.ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿಕಸನ ವಿಭಾಗವು 2003 ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್-ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ವಿಭಾಗವು, ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ (ಶಿಕ್ಷಣ) ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಭಾಗವು ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ಹಿನ್ನಲೆಯುಳ್ಳವರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇತರೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೀದಿನಾಟಕ, ಕರಪತ್ರಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿ, ವೀಡಿಯೋ, ಬಾನುಲಿ (ರೇಡಿಯೋ) ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳು - ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬದ್ದವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲದೆ, ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ/ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನಕಲು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ.ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿಕಸನ ವಿಭಾಗವು 2003 ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್-ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ವಿಭಾಗವು, ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ (ಶಿಕ್ಷಣ) ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಭಾಗವು ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ಹಿನ್ನಲೆಯುಳ್ಳವರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇತರೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೀದಿನಾಟಕ, ಕರಪತ್ರಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿ, ವೀಡಿಯೋ, ಬಾನುಲಿ (ರೇಡಿಯೋ) ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳು - ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬದ್ದವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲದೆ, ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ/ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನಕಲು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ.ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿಕಸನ ವಿಭಾಗವು 2003 ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್-ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ವಿಭಾಗವು, ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ (ಶಿಕ್ಷಣ) ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಭಾಗವು ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ಹಿನ್ನಲೆಯುಳ್ಳವರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇತರೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೀದಿನಾಟಕ, ಕರಪತ್ರಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿ, ವೀಡಿಯೋ, ಬಾನುಲಿ (ರೇಡಿಯೋ) ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳು - ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬದ್ದವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲದೆ, ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ/ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನಕಲು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ.ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿಕಸನ ವಿಭಾಗವು 2003 ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್-ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ವಿಭಾಗವು, ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ (ಶಿಕ್ಷಣ) ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಭಾಗವು ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ಹಿನ್ನಲೆಯುಳ್ಳವರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇತರೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೀದಿನಾಟಕ, ಕರಪತ್ರಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿ, ವೀಡಿಯೋ, ಬಾನುಲಿ (ರೇಡಿಯೋ) ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳು - ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬದ್ದವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲದೆ, ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ/ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನಕಲು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ.ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿಕಸನ ವಿಭಾಗವು 2003 ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್-ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ವಿಭಾಗವು, ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ (ಶಿಕ್ಷಣ) ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಭಾಗವು ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ಹಿನ್ನಲೆಯುಳ್ಳವರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇತರೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೀದಿನಾಟಕ, ಕರಪತ್ರಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿ, ವೀಡಿಯೋ, ಬಾನುಲಿ (ರೇಡಿಯೋ) ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳು - ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬದ್ದವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲದೆ, ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ/ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನಕಲು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ.

ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಸೇವಾ ವಿಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿಕಸನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನೆಂದರೆ:

 • ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು
 • ಮುದ್ರಣ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ವೀಡಿಯೊಗ್ರಫಿ, ಕಾಪಿರೈಟಿಂಗ್, ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳು ವಿನಂತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವುದು

ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಫೋಟೋ ಹೆಸರು
ಡಾ. ಟಿ. ಜಯಕುಮಾರ್
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು - ವಾಕ್-ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
Ph Off : 0821-2502253
Email: jayakumar@aiishmysore.in
ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್ ಎಸ್.ಸಿ
ಸಹಾಯಕ ಗ್ರೇಡ್ III (A/F)
Ph Off : 2502856
Email: sandesh@aiishmysore.in
ಕುಮಾರಿ. ಪ್ರತ್ಯುಷಾ ಪಿ
ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು
Ph Off : 2502858
Email: prathyusha@aiishmysore.in
 

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 • ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮುದ್ರಣ
 • ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತರಬೇತಿಯ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ/ ವೀಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ
 • ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ
 • ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಯೋಜಿಸುವ ವಿವಿಧ ಸಮಾವೇಶ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (ಕೈಪಿಡಿಗಳು, ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳು, ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ/ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು, ಸಿಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳುಕರಪತ್ರಗಳು) ಮತ್ತು ಇತರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ
 • ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಿತರು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು
 • ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
 • ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು
 • ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸುವುದು

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

 • ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಉಪಕರಣಗಳು
 • ಚಿಕಿತ್ಸೆ/ ತರಬೇತಿ/ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ನಕಲು ಪ್ರತಿ ತಯಾರಿಸಲು ಉಪಕರಣಗಳು
 • ಕೈಪಿಡಿಗಳುಕರಪತ್ರಗಳುಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು (Softwares)
 • ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೌಲಭ್ಯ (ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ)