ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ


ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು & ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ನಿರ್ಮಾಣ್ ಭವನ, ನವದೆಹಲಿ - 110 108
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001
ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ), ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ & ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ, ನವದೆಹಲಿ - 110 108

ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ನವದೆಹಲಿ - 110 108

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (H)
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ
ನವದೆಹಲಿ - 110 108

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (FA), ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ & ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ, ನಿರ್ಮಾಣ ಭವನ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, "ಎ" ವಿಂಗ್
ನವದೆಹಲಿ - 110 108

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (H), ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ & ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ, ನಿರ್ಮಾಣ ಭವನ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, "ಎ" ವಿಂಗ್
ನವದೆಹಲಿ - 110 108

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (DD), ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭವನ, 6ನೇ ಮಹಡಿ
ನವದೆಹಲಿ - 110 015

ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ಮೈಸೂರು - 570 005

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಚ್), ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆನಂದ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 009
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದೆ
ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಾಮಿನಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದೆ
ಸದಸ್ಯ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು 570006