former directors


Sl. No

Name

Period

1.

Lt. Gen B. M. Rao,

09.08.1965 - 28.02.1966

2.

Dr. J. J. Dharmaraj,

02.06.1966 - 20.02.1971

3.

Dr. N. Rathna,

20.02.1971 - 27.08.1974

4.

Dr. P. R. Kulkarni,

28.02.1974 - 31.07.1979

5.

Dr. N. Rathna,

01.08.1979 - 10.12.1984

6.

Dr. M. Nityasheelan,

17.12.1984 - 16.12.1987

7.

Dr. N. Rathna,

16.12.1987 - 08.12.1989

8.

Dr. Shailaja Nikam

09.12.1989 - 20.04.2000

9.

Dr. M. Jayaram,

20.04.2000 - 19.07.2006

10.

Dr. Asha Yathiraj,

20.07.2006 - 03.09.2006

11.

Dr. Vijayalakshmi Basavaraj,

04.09.2006 - 19.03.2011

12.

Dr. Savithri, S. R.

20.03.2011 - 31.07.2017

13.

Dr. Asha Yathiraj,

08.08.2017 - 16.10.2017

14.

Dr. Savithri, S. R.

17.10.2017 - 16.10.2018